Oude Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie (SNMP)

Hoofdmenu → Onze organisatie → Stichting NMP

Het eerste Nederlandstalige filatelistische tijdschrift stamde uit 1884. Dat was het verenigingsblad van de in datzelfde jaar opgerichte ‘Vereeniging van Postzegelverzamelaars’ te Amsterdam, de latere NVPV [1]. In de daarop volgende decennia zijn er allerlei verenigingsbladen opgekomen die deels in onderlinge samenwerking van verschillende verenigingen verschenen.
Per 1 januari 1922 is uit deze voorlopers het Maandblad Philatelie ontstaan. Vanaf die startdatum werd het Maandblad uitgegeven door een kleine groep van eigenaren (enkele verenigingen en de Bond) die zich hiervoor enorm hebben ingezet. In de tussenliggende periode zijn er nog wel enkele wijzigingen geweest, waaronder in 1939 de opname van het tijdschrift ‘De Philatelist’. Dit blad werd uitgegeven door enkele andere verenigingen, waaronder de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging.
Bestuurlijk gezien bestond de organisatie rond het Maandblad uit een Raad van Beheer en een Dagelijks Bestuur. Om de toenemende werkdruk en de financiële risico’s bij deze organisaties weg te nemen is in 1981 de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie (SNMP) opgericht als volledig zelfstandige organisatie. De eerdere eigenaren van het Maandblad waren de oprichters van deze nieuwe Stichting. Zij hebben daarbij elk ƒ 100,- ingelegd als symbolisch startkapitaal. Met het oprichten van deze onafhankelijke stichting vervielen alle zakelijke en financiële rechten en plichten van de 8 oprichters.
De bestuurlijke organisatie van deze stichting was vergelijkbaar met de voorgaande situatie: een Raad van Toezicht (RvT) met een daaruit gekozen (Dagelijks) Bestuur. Elke oprichter had het recht om 3 personen uit de eigen organisatie af te vaardigen naar de RvT, zonder dat daarover een stemming werd gehouden. Daarnaast kon elke oprichter één van de eigen RvT–leden voordragen voor een zetel in het Bestuur. Over de bestuursbenoemingen werd wel door de RvT besloten, waarbij alleen de voorzitter van RvT/Bestuur (dubbelfunctie) door de RvT in zijn functie werd gekozen. De taakverdeling van de overige bestuursleden vond binnen het bestuur zelf plaats, in onderling overleg. Van de 8 oprichters uit 1981 waren er in de periode 1995-2023 nog 7 over. De RvT bestond daardoor uit maximaal 21 personen en het Bestuur uit maximaal 7 gekozen leden.
Door het aangekondigd uitvallen van meerdere oprichters in de loop van 2023 zou de basis voor een bestuur onder de bestaande stichtingsstructuur te klein worden. Om de voortgang van het Maandblad te kunnen blijven waarborgen werd een herziening van de organisatorische opzet noodzakelijk. Dit leidde tot nieuwe statuten en een andere bestuurlijke opzet per 28 maart 2023.

Betrokken organisaties tot de stichtingswijziging per 28 maart 2023:

  1. Samenwerkingsverband Filatelie (1884) [1]
  2. Postzegelvereniging Breda (1893)
  3. Verenigde Haagse Filatelisten (1897) [2]
  4. Vereniging van Postzegelverzamelaars “Hollandia” (1902)
  5. Utrechtse Philatelisten Vereeniging (1906)
  6. Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (1908)
  7. Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging (1926)

Rechtsvoorgangers:

  • [1] Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars (tot 15-12-2020)
  • [2] Haagsche Philatelisten Vereeniging (tot 01-01-2011)

Samenstelling van het bestuur tot de stichtingswijziging (namens):

Voorzitter F.W.K.R. van den Akker (Frans-Rin) (5)
Vice-voorzitter H.J.W.M. Jans (Harrie) (6)
Secretaris L.F.C. Elzinga (Leo) (2)
Penningmeester M. van der Weijden-van Dijk (Marion) (7)
Lid G.C. van Balen Blanken (Cees) (4)
Lid / webbeheer C.J. Fortgens (Cor) (3)
Lid / advertenties K. Schokker (Klaas) (1)
 
Erelid P. Walraven (Paul)