Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie (SNMP) / Bestuur

Hoofdmenu → Onze organisatie → Stichting NMP / Bestuur

Het eerste Nederlandstalige filatelistische tijdschrift stamt uit 1884. Dat was het verenigingsblad van de in datzelfde jaar opgerichte ‘Vereeniging van Postzegelverzamelaars’ te Amsterdam, de latere NVPV [1]. In de daarop volgende decennia zijn er allerlei verenigingsbladen opgekomen die deels in onderlinge samenwerking van verschillende verenigingen verschenen.
Per 1 januari 1922 is uit deze voorlopers het huidige Maandblad ontstaan. Vanaf die startdatum tot 1981 werd het Maandblad uitgegeven door een kleine groep van eigenaren (enkele verenigingen en de Bond) die zich hiervoor enorm hebben ingezet. In de tussenliggende periode zijn er nog wel enkele wijzigingen geweest, waaronder in 1939 de opname van het tijdschrift ‘De Philatelist’. Dit blad werd uitgegeven door enkele andere verenigingen, waaronder de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging.
Om de toenemende werkdruk en de financiële risico’s bij deze organisaties weg te nemen is in 1981 de huidige Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie (SNMP) opgericht als volledig zelfstandige organisatie. De eerdere eigenaren van het Maandblad waren ook de oprichters van deze nieuwe Stichting. Zij hebben daarbij elk ƒ 100,- ingelegd als symbolisch startkapitaal.
De bestuurlijke organisatie bestaat uit een Raad van Toezicht (RvT) met een daaruit gekozen Bestuur. Elke oprichter heeft het recht om 3 personen uit de eigen organisatie af te vaardigen naar de RvT, zonder dat daarover een stemming wordt gehouden. Daarnaast kan elke oprichter één van de eigen RvT–leden voordragen voor een zetel in het Bestuur. Over de bestuursbenoemingen wordt wel middels een schriftelijke stemming door de RvT besloten. De voorzitter van RvT/Bestuur (dubbelfunctie) wordt door de RvT in zijn functie gekozen. De taakverdeling van de overige bestuursleden vindt binnen het Bestuur zelf plaats, in onderling overleg. Van de 8 oprichters uit 1981 zijn er nu nog 7 over. De Raad van Toezicht van de huidige SNMP bestaat daardoor uit maximaal 21 personen en het Bestuur uit maximaal 7 gekozen leden.

De nu nog bij de stichting betrokken organisaties:

  1. Samenwerkingsverband Filatelie (1884) [1]
  2. Postzegelvereniging Breda (1893)
  3. Verenigde Haagse Filatelisten (1897) [2]
  4. Vereniging van Postzegelverzamelaars “Hollandia” (1902)
  5. Utrechtse Philatelisten Vereeniging (1906)
  6. Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (1908)
  7. Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging (1926)

Rechtsvoorgangers:

  • [1] Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars (tot 15-12-2020)
  • [2] Haagsche Philatelisten Vereeniging (tot 01-01-2011)

Samenstelling van het huidige bestuur (namens):

Voorzitter Frans-Rin van den Akker (5)
Vice-voorzitter Harrie Jans (6)
Secretaris Leo Elzinga (2)
Penningmeester Marion van der Weijden-van Dijk (7)
Commissaris Cees van Balen Blanken (4)
Commissaris /        webbeheer Cor Fortgens (3)
Commissaris /        advertenties Klaas Schokker (1)
 
Erelid Paul Walraven