Stichting Maandblad Filatelie (SMF) / Bestuur

Omdat de oude stichtingsstructuur [1], met een bestuur dat volledig bestond uit leden van de oorspronkelijke oprichtende organisaties, niet meer haalbaar was is op 28 maart 2023 een volledig herzien stichtingsstatuut notarieel vastgelegd.
In de nieuwe structuur is de herkomst van de bestuurders niet meer beperkt tot de leden van een kleine groep oprichters, maar vergroot tot de gehele groep van abonnees. Dat betreft zowel individuele abonnementhouders als abonnees die via een vereniging het Maandblad Filatelie ontvangen. Met deze belangrijke wijziging is de kans op het vinden van bestuurders groter geworden.
Een andere wijziging, ook meer bij de tijd passend, is dat nu niet alleen de benoemingstermijn van de bestuurders kleiner is geworden, maar ook dat het aantal herbenoemingen is gemaximeerd. Daarnaast is een rooster van aftreden vastgelegd. Het bestuur dient uit minimaal 5 personen te bestaan.
Met het wegvallen van de oprichters is ook de daaruit afgevaardigde Raad van Toezicht komen te vervallen. In plaats daarvan is in de nieuwe statuten het instellen van een kleine Raad van Advies voorzien, te benoemen door het bestuur. Evenals de bestuursleden, kunnen deze RvA-leden uit de gehele groep van abonnees worden geworven.
Bij het opstellen van de nieuwe statuten zijn de naam en spelling van de stichting gemoderniseerd tot Stichting Maandblad Filatelie (SMF).
Op het moment van de overgang van de oude naar de nieuwe structuur zijn, in verband met de borging van de benodigde continuïteit van de organisatie, de meeste oude bestuursleden nog wel aangebleven.

Werkorganisatie
Één ding is sinds 1922 ongewijzigd gebleven, namelijk dat zowel het bestuur als het lid zijn van de diverse Raden onbezoldigde functies zijn.
Sinds vele jaren zijn er ook geen administratief ondersteunende personeelsleden meer in dienst.
Voor de samenstelling van Filatelie zijn de hoofdredacteur en één rubrieksredacteur op contractbasis werkzaam. De productie en verzending worden ook uitgevoerd door externe contractpartners. Alle uitvoerenden worden door het bestuur gecontracteerd en aangestuurd.
Maar het Maandblad zou niet kunnen bestaan zonder de zeer grote inbreng van de overige rubrieksredacteuren en de vele auteurs, die allen geheel belangeloos hun artikelen schrijven om hun, vaak zeer gespecialiseerde, kennis met de abonnees te delen!

Samenstelling van het huidige bestuur:

Voorzitter F.W.K.R. van den Akker (Frans-Rin)

Vice-voorzitter en webbeheerder H.J.W.M. Jans (Harrie)

Secretaris A.J. Dietz (Ton)

Penningmeester M. van der Weijden-van Dijk (Marion)

Lid C.J. van der Horst (Hans)

Erelid P. Walraven (Paul)

 

 

[1] Zie menukeuze “Oude Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie (SNMP) / Bestuur”