Privacybeleid

Deze Privacyverklaring betreft de gehele organisatie van:

Stichting Maandblad Filatelie (SMF)

Statutair gevestigd te ’s Gravenhage
Secretariaat SMF: Tollenskade 19, 2274LT Voorburg

www.maandbladfilatelie.nl
info@maandbladfilatelie.nl

ISSN-nummer: 0166-3437
KvK-nummer: 41152295

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze Privacyverklaring is opgenomen welke gegevens wij van u hebben en met welk doel. Wij gebruiken deze gegevens alleen om een goede dienstverlening aan onze afnemers te kunnen bewerkstelligen.
Algemeen: Noch de SMF, noch door de SMF ingeschakelde zakelijke partners verstrekken uw gegevens aan derden.

Wij, de SMF, zijn zowel “Verwerkingsverantwoordelijke” als “Gegevensverwerker”.

a) Verwerkingsverantwoordelijke
Voor het leveren van ons hoofdproduct, het maandblad Filatelie, wordt de gehele abonnementenadministratie verzorgd door een externe partner.
De gegevens die daarvoor nodig zijn en door deze partner worden geadministreerd zijn:

  • persoonlijke NAW gegevens zoals die door u zelf, of door een organisatie namens u, zijn verstrekt.
  • welke eventuele organisatie(s) uw gegevens hebben aangeleverd.
  • aanvullende gegevens betreffende de datum van ingang van een abonnement en de betalingswijze.
  • eventuele factureringsgegevens.

Daarnaast is een ander extern bedrijf belast met het verzendklaar maken van het product. Deze partner ontvangt voor het bedrukken van de adresdragers voor elke editie uitsluitend de dan actuele NAW gegevens van de abonnees.
De externe partners houden uw gegevens niet langer aan dan nodig is voor de uitvoering van hun taak, daarbij rekening houdend met eventuele wettelijke bewaartermijnen.

b) Gegevensverwerker
De SMF is zelf de uitvoerend verantwoordelijke voor de gehele financiële administratie en heeft zich daardoor te houden aan de wettelijke bepalingen betreffende financiële gegevens.
Voor die gevallen waarin producten rechtstreeks worden afgenomen bij de SMF gelden de bepalingen ten aanzien van NAW gegevens die nodig zijn voor de levering van het product én voor de financiële afhandeling van het geleverde.
Binnen de SMF hebben personen (uitsluitend bestuurders) alleen toegang tot uw gegevens als zij die nodig hebben voor de uitoefening van hun specifieke bestuurlijke taak.

In gevallen waarin deze Privacyverklaring niet voorziet beslist het Bestuur.

Op deze Privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing.

Deze Privacyverklaring kan te allen tijde door ons worden herzien.
Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij via berichten op onze website melden.

Laatste wijziging: 2 mei 2023.